Verderas F&U-verksamheter indelas i två olika områden

Biologisk forskning (produkternas användningssätt, dosering, spridningsmetoder för olika växter, bekämpningseffekt på växtsjukdomar t.ex. med olika odlings- och bevattningsmetoder för målväxterna) samt

Processutveckling (fermentering, efterbehandlingsmetoder (i synnerhet torkning av produkter som innehåller levande mikrober), optimering av processerna, produktformulering, uppskalning (scale-up) av processerna).

Biologisk utveckling

Verdera besitter synnerligen goda kunskaper när det gäller att utveckla och kommersialisera nya produktidéer till färdiga produkter för biologisk bekämpning på de marknadsområden som anses lovande.

Utöver produkter erbjuder vi odlarna helhetslösningar på problem som berör växtsjukdomar och växtskydd. Servicen omfattar olika slags test enligt behov, bl.a. identifiering av växtsjukdomar och skadedjur samt isolering av antagonistmikrober från växternas rötter. Vi ger också våra kunder instruktioner och rekommendationer exempelvis i fråga om hygien och produkternas kvalitet och hjälper till med att identifiera problem med sjukdomar redan i ett tidigt skede. Verderas utvecklingsverksamhet fokuserar således inte enbart på försäljning av nya och redan etablerade produkter, utan vi ställer också vårt samlade know-how till kundernas förfogande i avsikt att befrämja deras affärsverksamhet.

Processutveckling

Vi har själva utvecklat produktionsprocesserna för alla våra biologiska växtskyddsprodukter.

Mycostop®, GlioMix®, Prestop® Mix och Prestop® WP grundar sig på traditionell submers-, dvs. vätskeodling. Cellmassan och sporerna separeras från odlingslösningen, bärar- och skyddsämnen tillsätts varefter massan torkas och mals till produkter i pulverform.

Rotstop® produceras med hjälp av en metod för odling på fast underlag som utvecklats och patenterats vid Verdera. Man låter odlingslösningen absorberas i finfördelat silica-pulver, vilket ger ett fast växtunderlag. Då mikroben har vuxit genom underlaget och bildat sporer, torkas och mals hela underlaget.

Den biologiska forskningen och processforskningen kompletterar varandra kontinuerligt då man utvecklar ett nytt växtskyddsmedel från idé till färdig kommersiell produkt. För att kommersialiseringen ska vara framgångsrik förutsätts också att kraven för registrering av bekämpningsmedel beaktas i varje fas av utvecklingsarbetet.


Verdera, Copyright 2022