Januari 2016: Försäljningsnätet för Verderas biologiska preparat förnyas

1.1.2016

Verdera Oy har inlett försäljnings-  och marknadsföringssamarbete med Biotus Oy, Puutarhaliike Helle Oy och Schetelig Oy. Samarbetet gäller Verderas biologiska växtskyddsmedel och tillväxtfrämjare för yrkesmässig odling i Finland. Verderas produkter är bl.a. de biologiska växtskyddsmedlen Mycostop®, Prestop® och Prestop® Mix, nyttomikrobpreparaten GlioMix® och Rhizocell® samt Greenstim®.

Verdera_kollaasi_3_uusi2.jpg


Skogsägaren beslutar om stubbehandling
10.9.2014

Verdera_rotstop_ilmo_Skogsbruket_2014.jpg

Advertorial (pdf)


Gråmögel kan nu bekämpas också med hjälp av humlor
7.5.2014

Prestop® Mix, ett biologiskt växtskyddsmedel som utvecklats av Verdera Oy, kan användas för att med hjälp av pollinerare bekämpa gråmögel på jordgubbar och hallon. Tidigare har tillståndet gällt endast bin, men nu har preparatet fått brukstillstånd också för spridning med hjälp av humlor. Produkten kan användas på friland, i växthus och i tunnlar. Prestop Mix innehåller svampen Gliocladium catenulatum, som bekämpar gråmögel förebyggande. Gråmögel infekterar fordgubbar och hallon via blommorna, och det är just dit pollinerarna för biobekämpningsmedlet. Produkten lämpar sig för både intergrerad och ekologisk odling.

Ladda ner broschyr (pdf)


Ett skogsbruk skonsamt mot vattendrag är ett val
4.9.2013

verdera_metsa.JPG

Advertorial (pdf)


Redan 20 år av biologisk bekämpning av rottickan
27.6.2011

advertoriaali.jpg

Advertorial (pdf)


Klimatavtrycket vinner terräng inom skogsodlingen, VTT klarlade Rotstops klimatavtryck
18.8.2010

Verdera_paino_svenska.jpg

Klimatavtrycket, dvs. summan av de växthusgaser som produktionen ger upphov till, används allmänt exempelvis inom pappersindustrin. Nu vinner klimatavtryckstanken terräng också i produktionskedjans första länk, inom skogsodling och avverkning.
Skogsforskningsinstitutets (Metla) och VTT:s gemensamma projekt Metsäklusteris forskningsprogram EffTech har som ambition att klarlägga klimatavtrycket från skogsindustrins hela värdekedja. Metlas specialforskare Jari Hynynen berättar hur man i samband med projektet utarbetar beräkningsmodeller för de mest typiska arbetsskedena inom skogsodlingen.
– Till exempel vid slutavverkningar går vi först ut och planerar avverkningarna på ort och ställe. Efter det kommer skogsmaskinerna, fäller träden och transporterar dem ut till skogsvägen.  Klimatavtrycket för alla dessa arbetsskeden kan räknas ut enligt bränsle- och annan energiförbrukning, säger Hynynen.
I Metlas och VTT:s projekt försöker man skapa transparenta beräkningsmodeller som kan användas för att räkna ut jämförbara klimatavtryck för olika typer av skogar som har behandlats på olika sätt.
När det gäller skogsvårdens klimatavtryck måste ett stort antal olika arbetsskeden beaktas. Exempelvis har också klimatavtrycket för stubbehandlingspreparatet Rotstop räknats ut. Jari Hynynen lovordar VTT:s undersökning och säger att den är sakkunnig. Samtidigt tror han att klimatavtrycket blir ett allt viktigare trumfkort vid marknadsföringen av produkter hos oss och runt om i världen.
– Bra för Rotstop är också jämförelsen med alternativet urea, konstaterar Hynynen.
Klimatavtrycksprojektet pågår åtminstone till år 2013. Resultat och rapporter som gäller projektet publiceras i facktidskrifter, på seminarier samt på EffTechs webbsidor efterhand som de blir klara. 
– Målet är åstadkomma en diskussion mellan forskningen och den industri som drar nytta av den, slår Hynynen fast.

Rotstop ger ett minimalt klimatavtryck jämfört med urea

Stubbehandlingspreparatet Rotstop har en klimateffekt som är drygt 900 gånger mindre än de ureabaserade stubbehandlingspreparaten. Den stora klimatbelastningen till följd av urea beror på tillverkning, transport och användning, eftersom urea bryts ner till koldioxid och ammoniak efter penslingen på stubben. Vid tillverkningen av urea används naturgas som i egenskap av fossilt bränsle producerar växthusgaser. Dessutom levereras urealösningen som färdig lösning till kunden vilket innebär mycket större bränslekostnader – dvs. mer koldioxidutsläpp. Rotstop däremot är en ren naturprodukt som är tillverkad i Finland. Rotstop-koncentratet kan levereras till kunden som postpaket, vilket är miljövänlig transport. Vid användningen fungerar Rotstop på samma sätt som naturens egna rötsvampar och är koldioxideffekten minimal också i skogen.
Skogsägaren kan å sin sida påverka sitt eget klimatavtryck genom att kräva stubbehandling med ekologiska och klimatvänliga metoder.


Ytterligare information:

Rotstop-stubbehandlingspreparat, Verdera Oy
Marina Niemi
Telefon: 010 2173724
Mobil: 050 305 7529


Skogsägare! Vill du påverka ditt klimatavtryck och skona din miljö?
5.5.2010

rotstop2.jpg

När du låter avverka din skog i ett område med risk för angrepp av rotticka ska du:

 • i samband med virkeshandeln komma överens om ekologisk stubbehandling av din skog
 • kräva stubbehandling med Rotstop som efterliknar naturens egen bekämpning

 

Rotstop PS-kantosuoja och Urea-kanto
 • biologisk produkt vars effekt bygger på pergamentsvamp som utvunnits ur finsk granskog och förhindrar rottickans tillväxt
 • utvecklad i Finland
 • tillverkas i Finland
 • används också i Sverige, de andra nordiska länderna, Baltikum och Tyskland
 • klimatavtrycket / ton lösning är 1,35 kg
 • kemiska bekämpningsmedel vars verksamma ämne är syntetiskt framställd urea
 • effekten av urea bygger på att urea bryts ner till koldioxid och ammoniak efter att ämnet penslats på stubben
 • urea tillverkas inte i Finland utan importeras helt och hållet från utlandet
 • klimatavtrycket / ton lösning är > 1200 kgVerdera, Copyright 2022